top of page

VERKOOPVOORWAARDEN

VAN TOEPASSING VANAF 5 MAART 2018
 


PREEMBLE

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna " CGV") regelen de relatie tussen het INCARNATIO-bedrijf geïdentificeerd in artikel 1 (hierna " INCARNATIO_cc781905 -5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_"), die cursussen fotografie aanbiedt in de vorm van Workshops (hierna " SESSION" genoemd) en iedereen die een of meer Cursussessie(s) (hierna " de DEELNEMER" genoemd).

De AV regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contractpartijen. Elke aankoop van een SESSIE door DE DEELNEMER wordt hierna "RESERVERING(EN)" genoemd.


De SESSION-reserveringsmodule is beschikbaar op de website www.workshop.normal.fr, aangeduid als "DE WEBSITE". Op de Site wordt informatie over de SESSIES in het Frans aangeboden.

Elke reservering van NORMALE Workshop SESSIES die al dan niet via de SITE is gemaakt, wordt beheerst door de AV.


 

ITEM 1 : BEDRIJF

 

INCARNATIO, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van, met maatschappelijke zetel te XXXXX en ingeschreven in het handelsregister van XXX onder nummer :
INCARNATIO is uitgever van het fotomagazine NORMAL en van de site NORMAL.MAGAZINE.FR.
E-mailadres: info@workshop.normal.fr

Telefoon: +33(0)607080910

De publicatiedirecteur is de heer Philippe GUEDON

 

De site wordt gehost door het bedrijf ONE&ONE waarvan het hoofdkantoor is Montabaur Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Duitsland Tel: +49 2602 96 00

 

ARTIKEL 2 : AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

2.1 De DEELNEMER erkent uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze AV te aanvaarden en alle voorwaarden ervan te hebben gelezen, het feit:


- of vink het vakje aan: "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ik onderschrijf ze zonder voorbehoud" op de Site, in het bijzonder bij het boeken van een Sessie.


- of om op een andere manier een Cursus te bestellen, wat inhoudt dat de DEELNEMER bevestigt deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard.


Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen de DEELNEMER en INCARNATIO.


 

2.2 DE DEELNEMER verklaart dat hij minstens 18 jaar oud is en handelingsbekwaam is om een bestelling op de Site te plaatsen.

  

2.3 Indien de DEELNEMER weigert te voldoen aan een van de verplichtingen en voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, wordt hij verzocht een SESSIE niet te bestellen en/of zich niet in te schrijven en/of deze te volgen.

 

2.4 INCARNATIO behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. INCARNATIO raadt haar DEELNEMERS, en in het algemeen aan elke gebruiker, aan om de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Site regelmatig te herlezen.
De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking zodra ze op de Site zijn geplaatst en zijn dus automatisch van toepassing. Het bestellen en/of volgen van een SESSIE na eventuele wijzigingen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden houdt in dat de DEELNEMER deze wijzigingen aanvaardt.


Datum van update van de Algemene Verkoopvoorwaarden: 5 maart 2018


 

ARTIKEL 3: ACCOUNT AANMAKEN


 

3.1 DE DEELNEMER erkent kennis te hebben genomen op het moment dat hij zijn Sessiereservering vastlegt, van de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het scherm (presentatie van het onderwerp van de SESSIE en de behandelde thema's, datum, uur, plaats van de vergadering, prijs, bijzonderheden van het voorgestelde evenement, bijzonderheden van het materiaal dat nodig is voor de SESSIE, beperkingen) en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De Reservering door de DEELNEMER belichaamt zijn volledige aanvaarding van de AV.


 

3.2 Om een Sessie op de Site te reserveren, moet de DEELNEMER een Account aanmaken en be : 
. of een natuurlijke persoon die meerderjarig is en/of bekwaam is om een contract af te sluiten in de zin van de wet en deze Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud heeft aanvaard.
. of een rechtspersoon, in welk geval de persoon die namens de betrokken rechtspersoon op zich neemt, naar behoren gemachtigd moet zijn om laatstgenoemde te vertegenwoordigen. De DEELNEMER verbindt zich ertoe slechts één account aan te maken dat overeenkomt met zijn profiel.
Het aanmaken van een Account gebeurt:


. of door persoonlijk het registratieformulier in te vullen dat online toegankelijk is (hierna " leForm " genoemd). Door het formulier in te vullen, bevestigt de DEELNEMER dat hij de AV heeft gelezen en ermee instemt deze zonder voorbehoud in te dienen ;


. of door de verstrekte gegevens over te dragen aan een sociaal netwerk van derden via de applicaties die door dit netwerk zijn geautoriseerd (Facebook-, Google- of Twitter-accounts). In dit geval is alleen de DEELNEMER verantwoordelijk voor de doorgifte van gegevens die hij uitvoert met het oog op het aanmaken van zijn Account en hij erkent toestemming te geven voor het gebruik van zijn gegevens door INCARNATIO met het oog op het aanmaken en beheren van zijn Account.


 

3.3 Ongeacht de wijze van registratie garandeert de DEELNEMER door het invullen van het registratieformulier aan INCARNATIO dat hij nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie heeft verstrekt over zijn identiteit en contactgegevens en in het bijzonder zijn e-mailadres en telefoonnummer. telefoon.


Hij verbindt zich er met name toe om een effectief elektronisch adres op te geven waarvan hij de eigenaar is. INCARNATIO behoudt zich het recht voor om, om welke ernstige en objectieve reden dan ook, zijn Account op te schorten. De reden kan alleen worden meegedeeld op voorafgaand verzoek van de DEELNEMER en naar goeddunken van INCARNATIO.

De DEELNEMER verbindt zich ertoe om regelmatig alle informatie over hem met betrekking tot zijn profiel bij te werken om de juistheid ervan te behouden. Elke DEELNEMER kan op elk moment de gegevens over hem wijzigen, die hij nuttig of noodzakelijk acht, door te klikken via de ruimte " Espace PARTICIPANT ".


 
INCARNATIO behoudt zich het recht voor om na te gaan of deze Algemene Voorwaarden zijn nageleefd en als zodanig van de DEELNEMER alle informatie en verificaties te vragen die nodig zijn om de waarheidsgetrouwheid van de door hem meegedeelde informatie te bevestigen.
In het geval dat de DEELNEMER objectief onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige gegevens verstrekt, zal INCARNATIO het recht hebben om het Account van de Gebruiker op te schorten of te beëindigen en hem in de toekomst de toegang tot elke SESSIE te weigeren.


      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  3.4 Het e-mailadres en het wachtwoord gekozen door de DEELNEMER tijdens de registratie die toegang geeft tot zijn Account, deze gegevens zijn vertrouwelijk en de DEELNEMER is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat kan worden gemaakt van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en de enige garantie voor hun vertrouwelijkheid, evenals elk gebruik van zijn Account.


De DEELNEMER verbindt zich ertoe INCARNATIO onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk gebruik of risico van ongeoorloofd gebruik van zijn Account, en van elke schending van de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn identificatiemiddelen, door gebruik te maken van het contactformulier dat beschikbaar is op de Site.


Als INCARNATIO gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de beveiliging van de Dienst is geschonden of dat deze is misbruikt vanwege ongeoorloofd gebruik van de identificatiemiddelen van de DEELNEMER, kan zij de Account tijdelijk opschorten om de integriteit van de Site en de Site te behouden. gegevens, en, indien nodig, wijziging van deze identificatiemiddelen te eisen.
 

3.5 De RESERVERING van een SESSIE wordt online gemaakt op de SITE via de links van de speciale secties, de DEELNEMER kan kiezen:


. de fotograaf van de SESSIE die hij wenst te volgen;


. de beschikbare SESSIE-datum afhankelijk van de door de DEELNEMER geselecteerde stad.


De RESERVERING kan worden gemaakt zolang de SESSIE openstaat voor aankoop op de Site en er nog een of meer plaatsen beschikbaar zijn, waarbij de SESSIES beperkt zijn tot een bepaald aantal DEELNEMERS.


Gezien de technische beperkingen die verband houden met de werking van de Site en om een effectieve betaling van de SESSIES door de DEELNEMER te garanderen, wordt de registratie pas definitief na ontvangst door de DEELNEMER van een bevestigingsmail. SESSIE: bij gebrek aan ontvangst van een dergelijke e-mail kan de DEELNEMER niet aannemen dat zijn inschrijving is gevalideerd door INCARNATIO en zal hij daarom niet worden geaccepteerd voor de betreffende SESSIE.

 

ARTIKEL 4: BETALINGSWIJZEN


 

4.1. De DEELNEMER garandeert dat hij volledig bevoegd is om het betaalmiddel te gebruiken dat hij zal gebruiken voor de RESERVERING en dat zijn betaalmiddelen toegang geven tot voldoende middelen om alle kosten te dekken die voortvloeien uit de RESERVERING.


 

4.2 Alle bestellingen ongeacht hun herkomst zijn betaalbaar in euro.
Alle kosten in verband met financiële transacties zijn volledig voor rekening van de DEELNEMER.

 

4.3 Deze betaling kan worden gedaan door :

   4.3.1 Bankkaart  (beveiligd):


betaling wordt gedaan met creditcard Carte Bleue, Visa of Mastercard, door de gevraagde informatie te verstrekken.


INCARNATIO maakt gebruik van de betalingsdienst PAYPAL (paypal.com). Deze service bevat de SSL-beveiligingsstandaard.

Vertrouwelijke gegevens (16-cijferig creditcardnummer, vervaldatum) worden versleuteld (gecodeerd) verzonden worden niet verzonden naar de INCARNATIO-server


Vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen zijn niet toegankelijk voor INCARNATIO, maar worden rechtstreeks beheerd door de beveiligingsdienst. INCARNATIO garandeert dat de cryptologiemiddelen en -diensten die worden gebruikt om transacties te beveiligen, zijn goedgekeurd of verklaard in overeenstemming met de geldende wetgeving.


De afschrijving van de ingevoerde bankpas vindt pas plaats als de bankgegevens zijn geverifieerd en de incassomachtiging van de bankpas is ontvangen. De betaling verloopt via een beveiligd platform.


Het bedrag van de bestelling wordt afgeschreven op het moment van validatie van de betaling.


In geval van weigering van de kaart die door het betalingscentrum wordt gebruikt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. DE DEELNEMER wordt uitgenodigd om het bewijs van de transactie af te drukken dat op het scherm zal worden weergegeven na de effectieve betaling van de bestelling.

 

   4.3.2 Via bankoverschrijving bij inschrijving voor een SESSIE
 

      4.3.3 Par chèque bancaire : le paiement wordt gedaan door middel van een bankcheque te betalen aan " INCARNATIO " die de DEELNEMER naar INCARNATIO moet sturen met vermelding van het nummer van de bestelling op de achterkant van de cheque . Registratie wordt verwerkt wanneer de cheque wordt geïnd, wat kan leiden tot een extra vertraging van ongeveer zeven (7) dagen die nodig zijn voordat de cheque door INCARNATIO wordt geïnd, betaling per cheque garandeert niet de RESERVERING van een plaats in een SESSIE totdat de verzilveren van de cheque.


Als de cheque niet is ontvangen binnen vijftien (15) dagen na de bestelling of binnen vijf (5) werkdagen (zaterdag, zondag en feestdagen niet gewerkt) voorafgaand aan de datum van de bestelde SESSIE, kan INCARNATIO het verzoek annuleren.

Ten slotte wordt de DEELNEMER geïnformeerd dat de verwerkingstijd van een betaling per cheque inhoudt dat de geselecteerde SESSIE mogelijk niet langer beschikbaar is als het maximale aantal DEELNEMERS in de tussentijd is bereikt : het zal dan voorgesteld aan de DEELNEMER ofwel een nieuwe datum voor de SESSIE ofwel een annulering van zijn aanvraag.


4.4 U kunt niet telefonisch RESERVEREN.

 

4.5 De validatie van de bestelling in verband met de authenticatieprocedure en de bescherming van de integriteit van de berichten vormen een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens, bewaard in de computersystemen van INCARNATIO onder redelijke veiligheidsomstandigheden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van bestellingen en facturen gebeurt op een betrouwbare en onomkeerbare drager zodat ze overeenkomen met een getrouwe en duurzame kopie, in overeenstemming met artikel 1348 van het burgerlijk wetboek.

 

4.6 Elke " panier " gevalideerd door DE DEELNEMER vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen in twijfel kan worden getrokken in de beperkte gevallen voorzien in deze algemene voorwaarden in de volgende artikelen:


INCARNATIO behoudt het volledige eigendom van de verkochte tickets en SESSIES tot volledige ontvangst van alle door DE DEELNEMER verschuldigde bedragen in verband met zijn bestelling, inclusief vergoedingen en belastingen.


De eigendomsoverdracht van een SESSIE of ticket gekocht bij INCARNATIO door DE DEELNEMER aan een derde partij wordt niet gedragen door INCARNATIO.


Alleen DE DEELNEMER van oorsprong van deze woning kan aanspraak maken op toegang tot de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden.


 

4.7 De volgende contractuele informatie zal uiterlijk op de dag van de SESSIE het onderwerp zijn van een bevestigingsmail:

. uw boekingsreferenties

. het bedrag van de bestelling;

. het door de Koper gekozen betaalmiddel. 

ITEM 5 : PRIJS


 

5.1 De prijzen op de Site zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen, inclusief BTW (indien van toepassing), exclusief verzendkosten en orderverwerkingskosten. De prijzen zijn deze die gelden op de dag van de bestelling. Ze houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling (indien van toepassing).

 

5.2 Elke wijziging van het btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijzen zonder dat de internetgebruiker hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld.

 

5.3 Voor elke levering buiten het grondgebied van de Europese Unie zijn de douaneheffingen en formaliteiten, tenzij anders aangegeven op het bestelformulier, uitsluitend de verantwoordelijkheid van DE DEELNEMER, die zich ertoe verbindt de mogelijkheden van invoer van de producten in het land van levering te controleren.
 

5.4 Indien op het tarief een kortingsaanbieding staat, wordt hiermee bedoeld de geldigheidsduur van de genoemde aanbieding. Zodra deze periode is verstreken, wordt er geen mogelijkheid meer geboden om van dit aanbod te profiteren.

 

ARTIKEL 6 : ONLINE BOEKEN VAN SESSIE(S) OP DE SITE

 

6.1 De SESSIES die door INCARNATIO ter registratie worden aangeboden, zijn die welke op de Site verschijnen op de dag van raadpleging door de Koper. SESSIES worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen.
 

6.2. De Site presenteert de essentiële kenmerken van de SESSIES die in de online winkel worden aangeboden:


• Datum van de SESSIE en duur in aantal dagen;

• Presentatie van het onderwerp van de SESSIE en de behandelde thema's;

• Presentatie van de fotografeninstructeurs;


INCARNATIO biedt in geen geval een optie voor het regelen van accommodatie of vervoer naar het ontmoetingspunt van de SESSIE.


 

6.3. De te koop aangeboden diensten worden op de website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In het geval van een fout of weglating in deze presentatie kan INCARNATIO niet aansprakelijk worden gesteld. De foto's en teksten ter illustratie van de SESSIES hebben slechts een indicatieve waarde en komen niet in het contractuele veld.

 

6.4. DE DEELNEMER kan op elk moment opheldering vragen over de aard en kenmerken van de SESSIES die worden aangeboden door een eenvoudig verzoek per e-mail op het volgende adres:  info@workshop.normal.fr  of telefonisch op 01 02 03 04 05.

 

6.5 In het geval van een fout in de beschikbaarheid van de gereserveerde SESSIE, wordt DE DEELNEMER zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. In geval van een fout in de beschikbaarheid van de gereserveerde SESSIE, heeft DE DEELNEMER de mogelijkheid om een SESSIE van een gelijkwaardige prijs om te ruilen of zijn RESERVERING te annuleren en dus binnen dertig (30) dagen na de aanvraagdatum de bedragen terugbetaald te krijgen verzameld door INCARNATIO.


Als het onmogelijk is om te ruilen, behoudt INCARNATIO zich het recht voor om de RESERVERING VAN DE DEELNEMER te annuleren en de ontvangen bedragen terug te betalen.


 

ARTIKEL 7 : INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN VOOR SESSIES

 

7.1. Binnen de limiet van de beschikbare plaatsen wordt de inschrijving voor een SESSIE van een DEELNEMER pas definitief gevalideerd na ontvangst van de volledige betaling van de verkoopprijs van de SESSIE volgens de betalingsvoorwaarden voorgesteld op de Site en informatie van de DEELNEMER.
De lijst van DEELNEMERS wordt samengesteld naarmate de betaling van de verkoopprijs is ontvangen.
Het saldo van de betaling dient uiterlijk één (1) maand voor aanvang van de gewenste SESSIE te zijn voldaan.

 

7.2 In geval van RESERVERING van een SESSIE door een derde, verbindt de DEELNEMER zich ertoe om uiterlijk vijftien (15) dagen na de bestelling de naam van de DEELNEMER, evenals zijn contactgegevens en de bevestiging van de keuze van de SESSIE (in het bijzonder in het geval van een cadeaubon), afhankelijk van beschikbaarheid.

 

7.3 Elk specifiek verzoek of informatie (gezondheid, toegankelijkheid, enz.) moet worden meegedeeld op het moment van inschrijving, op het inschrijvingsformulier of telefonisch op 06 07 08 09 10
INCARNATIO zal haar best doen om er rekening mee te houden, maar kan op geen enkele manier garanderen dat hieraan voldaan zal worden, tenzij INCARNATIO dit schriftelijk aan u bevestigt.
In sommige gevallen kunnen speciale verzoeken leiden tot extra kosten die INCARNATIO zal rapporteren.


 

ARTIKEL 8 : HOUDING DEELNEMER TIJDENS DE SESSIE


In het geval dat de houding van een DEELNEMER tijdens de SESSIE waarschijnlijk schade, gevaar of problemen veroorzaakt voor een van onze Fotografen of het aanwezige team of voor een van de andere DEELNEMERS of voor het materiaal, behoudt INCARNATIO zich het recht voor om zijn SESSIE te beëindigen te allen tijde.


In dit geval kan de DEELNEMER geen aanspraak maken op enige terugbetaling of vergoeding voor de vroegtijdige beëindiging van zijn SESSIE en INCARNATIO behoudt zich het recht voor om van hem de terugbetaling van de kosten te eisen.


INCARNATIO behoudt zich het recht voor om de aanwezigheid van deze DEELNEMER bij toekomstige SESSIES te weigeren zonder enige door deze DEELNEMER GERESERVEERDE SESSIES te moeten vergoeden.

 

 

ARTIKEL 9 : AANTAL DEELNEMERS VOOR DE SESSIESHet aantal DEELNEMERS is beperkt, afhankelijk van het type SESSIE. Ter indicatie, en niet limitatief: maximaal 6 personen voor SESSIES van 1 dag.


 

ARTIKEL 10 : ANNULERING EN HERROEPINGSRECHT


 

10.1 In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet, is er voor SESSIONS geen herroepingsrecht.


 

10.2 Annulering van een SESSIE kan geschieden door een eerder aangemelde DEELNEMER, mits INCARNATIO hiervan minimaal dertig (30) dagen voor aanvang van de SESSIE op de hoogte wordt gesteld. Deze beslissing moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden meegedeeld aan het volgende adres: INCARNATIO XX rue de XXX 75000 Parijs
Een annulering binnen de hierboven vermelde termijn geeft aanleiding tot terugbetaling van de betaalde bedragen, met uitzondering van honderd (100) euro ingehouden voor administratieve kosten. Na deze periode is er geen terugbetaling meer mogelijk, tenzij de DEELNEMER naar behoren bewijs levert van een geval van overmacht (medisch attest, overlijdensakte van een familielid, enz.).
Elke begonnen cursus is volledig verschuldigd, zelfs als de DEELNEMER niet komt opdagen (behalve in gevallen van overmacht zoals hierboven vermeld).


 

10.3 INCARNATIO behoudt zich het recht voor om een geplande SESSIE te annuleren als de trainer de SESSIE niet meer kan geven.
INCARNATIO behoudt zich het recht voor om een geplande SESSIE te annuleren als het aantal geregistreerde DEELNEMERS tot twintig (20) dagen voor aanvang van de SESSIE onvoldoende is.
Indien nodig zal INCARNATIO, in overleg met elke DEELNEMER, de mogelijkheden bestuderen om hen nog een SESSIE aan te bieden.


Als er echter geen oplossing wordt gevonden, verbindt INCARNATIO zich ertoe alle bedragen terug te betalen die op het moment van registratie zijn geïnd.


Bij annulering van een SESSIE vanwege INCARNATIO worden geen kosten van welke aard dan ook vergoed of vergoed. 

ARTIKEL 11 : AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING


DEELNEMERS komen met hun eigen fotoapparatuur en/of laptops voor de SESSIE. INCARNATIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan apparatuur van de DEELNEMER tijdens de SESSIES.


De DEELNEMER verbindt zich ertoe om, vooruitlopend op en voor de duur van de SESSION-verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die lichamelijk letsel, materiële, immateriële, rechtstreekse en onrechtstreekse schade dekt die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door zijn daden of die van zijn werknemers, af te sluiten en te onderhouden voor de schade van INCARNATIO, vooral in het geval van reizen (auto, trein, boot, enz.) tijdens de SESSIE.

 

ARTIKEL 12 : REPRODUCTIE- EN REPRESENTATIERECHTEN


Elke DEELNEMER aan een SESSIE draagt gratis aan INCARNATIO de reproductie- en weergaverechten over van zijn foto's genomen in het kader van de SESSIE voor elk commercieel en niet-commercieel gebruik.


Het reproductierecht omvat het reproduceren en/of laten reproduceren door elk technisch procédé op elk medium (papier, digitaal, elektronisch, enz.) en in elk formaat, van de foto's van de DEELNEMERS genomen in het kader van de SESSIE, in met name om de gemaakte foto's veilig op te slaan. Om ze te publiceren op de sites en applicaties gepubliceerd door INCARNATIO, in de tijdschriften uitgegeven door INCARNATIO, in de boeken gepubliceerd door INCARNATIO, op de sociale netwerken beheerd door INCARNATIO en de verschillende digitale media (nieuwsbrief, e-mailing, advertenties) uitgegeven door INCARNATIO.


Het recht van vertegenwoordiging dat het feit omvat dat alle of een deel van de foto's van de DEELNEMERS die in het kader van de SESSIE zijn genomen, worden weergegeven en/of hebben weergegeven.


 

ARTIKEL 13 : BESCHERMING VAN BEELDRECHTEN


13.1 De DEELNEMER die foto's maakt tijdens een SESSIE dient voorafgaand aan (de verspreiding van) een snapshot ervoor te zorgen dat de gefotografeerde personen hun schriftelijke toestemming geven. Sjablonen voor de distributie van beeldrechten zullen verkrijgbaar zijn bij elke trainer.
INCARNATIO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verspreiding. De DEELNEMER neemt zijn foto's op persoonlijke titel en vrijwaart INCARNATIO tegen elke actie of verhaal die kan worden ingesteld door een gefotografeerde persoon in strijd met zijn imago, zijn privéleven of enig ander recht dat hij zou kunnen doen gelden.

 

13.2 Registratie voor een SESSIE houdt in dat de DEELNEMER ermee instemt om gefotografeerd te worden op de plaats van de SESSIE en dat de aldus gemaakte foto's kunnen worden gebruikt om te communiceren (op elk medium, website, verschillende papieren en digitale media) over de SESSIES georganiseerd door INCARNATIO voor een looptijd van vijf (5) jaar.


 

ARTIKEL 14: CONTRACTUELE DOCUMENTEN


Het contract wordt gevormd door de volgende contractuele documenten, in aflopende volgorde van prioriteit:
. deze algemene verkoopvoorwaarden;

. de " panier "  bestaande uit de aanvaarde prijsopgave, aangevuld met de informatie die nodig is om DE DEELNEMER te identificeren (naam – voornaam – factuuradres en/of levering – telefoon – e-mailadres);

. de rekening. 

ARTIKEL 15 : PERSOONSGEGEVENS


De informatie die van DE DEELNEMER wordt gevraagd, is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en kan worden meegedeeld aan de contractuele partners van INCARNATIO die betrokken zijn bij de verwerking van bestellingen.


In overeenstemming met de wet " informatique et libertés "  van 6 januari 1978, heeft DE DEELNEMER het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over hem, die hij kan uitoefenen door contact op te nemen met INCARNATIO via e-mail op info@workshop.normal.fr  anders per post naar het volgende adres:
INCARNATIO, XXX rue 75000 Parijs


 

ARTIKEL 16 : COOKIES


Om uw navigatie op de Site te vergemakkelijken, gebruikt INCARNATIO cookies.
Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de microcomputer van DE DEELNEMER worden opgeslagen en die tot doel hebben om diens bezoek aan de Site aan te geven, bij het raadplegen van andere pagina's van de Site of bij een nieuw bezoek, en om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie (geraadpleegde pagina's). , datum en uur van consultatie, enz.).


Aangezien de informatie die INCARNATIO aldus verzamelt, wordt verwerkt door een computer, hebt u recht op toegang, rectificatie en verwijdering onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 14.

 

ARTIKEL 17 :  VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Als om welke reden dan ook een van deze algemene verkoopvoorwaarden moet worden verklaard
niet van toepassing of ongeldig is of als zodanig is verklaard krachtens een wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal deze niet-toepasbaarheid de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet laten, die al hun kracht en reikwijdte zullen behouden. De bepaling die als niet van toepassing wordt beschouwd, wordt dan vervangen door de bepaling die het dichtst in de buurt komt.

 

 

ARTIKEL 18 : VERANTWOORDELIJKHEDEN


Noch INCARNATIO noch de DEELNEMER kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-uitvoering als gevolg van een geval van overmacht buiten hun controle, met inbegrip van in het bijzonder, maar niet beperkt tot, gevallen van oorlog, aanval, oproer, opstand, transportverstoring, import- of exportprobleem, staking, uitsluiting, tekort, brand, aardbeving, storm, overstroming.


Evenzo kan INCARNATIO niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de bestelde en geleverde producten, waarbij alleen de DEELNEMER verantwoordelijk is voor het gebruik ervan door hemzelf of door een derde.

 

ARTIKEL 19 : TOEPASSELIJK RECHT - BESLECHTING VAN GESCHILLEN


Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan tijdens de uitvoering of interpretatie van dit contract zullen, bij gebrek aan minnelijke schikkingen, worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Parijs.

bottom of page